Договор

ДОГОВОР ЗА ИЗРАБОТКА

Днес …………………. г. в гр. София, България се сключи настоящият договор между:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………,
наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна и

ПА ВИКТОРИ ЕООД Булстат 121893716 с адрес: София, Люлин-8, ул. Годеч 5, магазин 6, управител Антоанета Накова,  наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши от името и за сметка на Възложителя изработка на уеб страница с информативно-рекламен характер с помощта на Уърдпрес СМС. Изискванията за качество, количество, вид и т. н. са конкретизирани в Приложение №1 – ОФЕРТА, явяващо се неразделна част от настоящия договор.

         Чл. 2. При осъществяване предмета на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата в размер на  ……… (…………………………………………..) лева с ДДС за труд.

Чл. 3. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договореното в чл. 2 възнаграждение за труд по банков път или изипей в момента на сключването на договора след  одобрение на  проекта и предоставяне на про-форма фактура.

    (2) След получаването на сумата за изработка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ качва  готовия уеб сайт  в предоставената му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ уърдпрес инсталация.   

   (2) Предоставянето на име-домейн,  хостинг и уърдпрес инсталация собстветост на   ВЪЛОЖИТЕЛЯ са негова отговорност.  

    (3) Сумата за изработка се заплаща еднократно. В цената са включени само 3 три безплатни корекции-ревизии. Всички промени, настъпили след приемането на уеб сайта, по желание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са срещу допълнително заплащане, съгласно Приложение №1 – ОФЕРТА, явяващо се неразделна част от настоящия договор.

    (4) Цената за техническаподдръжка  на уеб сайта е включена в цената за изработка само за първата година. Възможно е подновяване по желание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всяка следваща година по цени към момента на възникване на задължението. Цена към дата на подписване на договора е ………….. лв. на месец с ДДС.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши посоченото в чл. 1 от настоящия договор, според изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изработи посоченото в чл. 1 в срок.  

Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното в настоящия договор възнаграждение в посочените срокове и условия.

Чл. 7. (1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил част от работата и по-нататъшното изпълнение на задачата се окаже невъзможно поради причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговарят, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи възнаграждение в размер само за изработената част от задачата, ако тя може да бъде полезна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) Ако се окаже, че няма изработена такава част до момента на настъпване на горепосочените причини, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на възнаграждение.

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира качеството на доставяното по настоящия Договор изделие за срок от 12 (дванадесет) месеца. Всеки дефект в изработката проявил се в течение на гаранционния срок не по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще бъде отстранен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.9.  Изпълнителят не отговаря за действията на трети лица.  

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки момент от изпълнението на договора да извършва проверка относно качеството и стадия на изпълнение без това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати договорената сума на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  
         Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на 3 корекции/ревизии след уточняване на детайлите с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

IV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 12. Приемането на изработеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се счита за прието с извършване на плащането.

Чл. 13. Ако при приемането на изработеното се установи, че същото има доказани недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок.  

Чл. 14. (1) Нас­то­я­щи­ят до­го­вор се прек­ра­тя­ва по вза­им­но съг­ла­сие меж­ду стра­ни­те, из­ра­зе­но в пис­ме­на фор­ма.

(2) При обек­тив­на не­въз­мож­ност за из­пъл­не­ние до­го­во­рът се раз­ва­ля по пра­во.

Чл. 15. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали относно изпълнението му по споразумение, а когато това се окаже невъзможно – по реда на Гражданско-процесуалния кодекс и ЗЗД.

За неуредени въпроси по настоящия договор се прилагат разпоредбите на Закона за задълженията и договорите.

Настоящият договор се подписва в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                          ИЗПЪЛНИТЕЛ:

                            …………………………………….                             …………………………………….